Statut Fundacji Pro Musica Viva

STATUT FUNDACJI „PRO MUSICA VIVA”
z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Fundacja pod nazwą „Pro Musica Viva” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
– Romana Rewakowicza
– Ewę Samborską
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Ordynackiej 9 za numerem repertorium A Nr 6199/98 z dnia 17 lipca 1998 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego i spełnia wymogi Organizacji Pożytku Publicznego przewidziane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873).

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4.

Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw kultury.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6.

1. Fundacja może tworzyć oddziały a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Przystąpienie do spółek i fundacji, nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 7.

Fundacja używa pieczątki wskazującej jej adres i siedzibę.

§ 8.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZASADY FUNDACJI


§ 9.

1. Celem Fundacji jest wspieranie muzyki klasycznej poprzez:
– wspomaganie instytucji muzycznych
– wspomaganie szkolnictwa muzycznego
– fundowanie stypendiów
– fundowanie koncertów
– fundowanie nagrań muzycznych
– fundowanie wydań nut, partytur i książek o tematyce muzycznej
– promocję solistów i zespołów
– popularyzację i upowszechnianie kultury muzycznej
– wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym: spektakli teatralnych, wystaw plastycznych, fotograficznych, prezentacji filmowych i innych.
2. Fundowanie koncertów, nagrań muzycznych, wydawnictw, a także innych przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki wymienionych w pkt 1 polega na wspomaganiu organizatora przez opłacenie przez Fundację kosztów takiego przedsięwzięcia w części lub całości. Fundacja może również samodzielnie organizować przedsięwzięcia realizujące jej statutowe cele.
3. Fundacja może realizować określone w § 9 pkt 1 cele w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:
– działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
– działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
– działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
– wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
– pozostała działalność wydawnicza;
– działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
– działalność związana z projekcją filmów.

ROZDZIAŁ 3
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych, wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11.

1. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na realizację celów statutowych.
2. Wynagrodzenie Fundacji za odpłatną działalność pożytku publicznego nie może przekraczać wartości wynikającej z kalkulacji kosztów tej działalności.
3. W przypadku prowadzenia przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji nie może przekraczać wysokości określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotyczy to wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 12.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
2. środków budżetu państwa i samorządów, w szczególności na realizację zadań zleconych państwa i samorządu;
3. subwencji osób prawnych;
4. odpłatnej działalności statutowej;
5. dochodów ze zbiórek;
6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
7. środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;

§ 13.

Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15.

1. Zarząd w drodze uchwały może nadać szczególnie zasłużonym osobom fizycznym lub prawnym tytuł Honorowego Sponsora Fundacji. Tytuł Honorowego Sponsora ma charakter osobisty.
2. Zarząd może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

§ 16.

Niedozwolone jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI


§ 17.

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.

§ 18.

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru nad Zarządem Fundacji i posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli działania w dowolnie wybranym momencie. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy, którzy podpisali akt ustanowienia Fundacji oraz inne osoby w przypadku ich dokooptowania do składu Rady Fundacji. Dokooptowanie następuje w drodze uchwały aktualnej Rady Fundacji po wyrażeniu pisemnej zgody na wstąpienie w skład Rady nowego jej członka.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji bądź śmierci, a także na skutek choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji.
4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
a) będące Członkami Zarządu Fundacji ani pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) będące skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 19.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji;
7. ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu;
8. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji;
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
10. podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji, jej likwidacji i przeznaczeniu jej majątku,
utworzeniu oddziału a także zmiany statutu Fundacji.

§ 20.

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 21.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, lub na wniosek dwóch członków Rady, co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
2. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu składania wyjaśnień.

§ 22.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 23.

1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały poza przypadkami określonymi w pkt 2 zapadają zwykłą większością głosów, przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub przy jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu, połączenia Fundacji, jej likwidacji, utworzenia oddziału a także zmiany statutu.

§ 24.

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby
i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ROZDZIAŁ 5
ZARZĄD FUNDACJI

§ 25.

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 1-3 osób i jest powoływany na czas nieokreślony.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundacji następuje w przypadku:
– złożenia rezygnacji,
– podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,
– choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
– niepełnienie obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
– przekroczenie 75 roku życia,
– nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
– istotnego naruszenia postanowień Statutu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26.

Pracami Zarządu kieruje Prezes, powoływany spośród członków Zarządu przez Radę Fundacji.

§ 27.

Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć wiceprezesa i sekretarza.

§ 28.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. opracowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
2. planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową;
3. zarządzanie majątkiem Fundacji;
4. zawieranie umów w imieniu Fundacji;
5. zatrudnianie pracowników i współpracowników Fundacji;
6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
7. sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz przedstawienie go Radzie Fundacji, a po zatwierdzeniu przez nią, podanie sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty;
8. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zawierającego w szczególności bilans Fundacji oraz rachunek wyników Fundacji oraz przedstawienie go Radzie Fundacji, a po zatwierdzeniu przez nią, podanie sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty;
9. podanie do publicznej wiadomości sprawozdań, o których mowa w pkt. 7 i 8, w przypadku gdy Rada Fundacji zwleka ponad jeden miesiąc z podjęciem decyzji o ich zatwierdzeniu bądź odrzuceniu;
10.występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia.

§ 30.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.

§ 31.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Prezesa. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 32.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są protokołowane.

ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU

§ 33.

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 34.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
3. Likwidację przeprowadza Zarząd, chyba że Rada Fundacji w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.

§ 36.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tekstu jednolitego Statutu przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Scroll to Top